Если муж не спит с женой молитва

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Если муж не спит с женой молитва

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву. 3 Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5 Преподобный Александр Свирский. Молитвы. 7 Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитвы о любви мужа к жене и в помощь счастливому супружеству

Если муж не спит с женой молитва

Всякие разные невзгоды подстерегают семейные пары. Со временем чувство любви остывает, растворяясь в бытовых проблемах.

У одних оно трансформируется в привычку и привязанность, у других наружу поднимаются проблемы худшего характера, не дающие спокойной жизни.

Но Господь наш всевидящ и всемогущ – вовремя исправленная проблема зарастёт без следа, прочно скрепив союз двух сердец своей благодатью.

Такой панацеей обязательно станет молитва на любовь мужа, главное – вовремя призвать на помощь себе ту силу, что создала всё сущее, и для которой нет ничего не возможного.

Эта молитва возродит утраченные чувства, заставив новыми красками украсить ваши серые будни.

И конечно же, несомненно, важно – молитва, в отличие от практики колдовской, не ломает и не принуждает к чему-то мужчину, она заставляет вернуть настоящие чувства в его сердце.

Естественно, что в отличие от заговоров магического толка с привлечением демонических сил, результат не столь быстрый, но он того стоит. Чувства мужчины будут настоящими, без психологического надлома.

И никогда молитва на мужнину любовь не сделает его запойным алкоголиком или сумасшедшим, как делает обычно демон, призванный заговором.

Ведь целью Господа всегда является любовь, а у демонов одна цель – завладеть вашей душой через приобщение к греху.

Святые покровители семейного очага Пётр и Феврония

На Руси особо почитаемы заступники влюблённых и супружеских пар, святые благоверные Пётр и Феврония. История их любви стала замечательным примером того, как истинные чувства могут побеждать и становиться на уровень чудес.

Сила любви одного сможет сокрушить любые невзгоды и вернуть любовь другого в свою обитель.

О чём и повествует история Февронии, которая очаровала Петра так, что их души не смогли расстаться и после смерти, дав нам пример для подражания.

Они являются наместниками Бога над земной жизнью людской, ведающие и помогающие в сложностях семейной жизни и опекающие Богом соединённые сердца супругов. Молитвы им способны сотворить невероятное, чтобы любовь мужа всегда крепла и была настоящим сильным чувством.

Если вы ощущаете, что любовь вашего супруга перестала быть столь сильной, как была в начале ваших отношений, уделите время и помолитесь святым Петру и Февронии, но обязательно ваши просьбы должны сопровождаться молитвами во славу Господа. Чтобы Силы Небесные видели в ваших обращениях искреннюю веру во Христа, ваши молитвы не должны вызывать сомнение.

В иконной лавке купите образ с ликами Петра и Февронии. Затем определите место иконе рядом с супружеским ложем, чтобы они силой своей могли озарять ваши отношения. Каждое утро, пока супруг спит, читайте молитву святым покровителям над вашей кроватью. Эта же обязательно читается молитва на сон грядущий к ночи.

Молитва о любви святому благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

«О велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие, и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы! К вам прибегаем и вам с упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние, мира умирение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, телесем здравие и душам спасение. Исходатайствуйте у Царя Небеснаго Церкви Святей и всей державе Российстей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество ваше и вся грады Российския от всякаго зла; и вся правоверныя люди, к вам приходящия и святым мощем вашим поклоняющиеся, осените благодатным действом богоприятных молитв ваших, и вся прошения их во благо исполните. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам днесь возносимых, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное улучити и Царствие Небесное унаследовати: да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь».

Не забывайте, чтобы ваш глас был услышан, необходимо зажигать свечу во время чтения молитвы – она, как маячок, привлекает милость святых покровителей. Тогда они быстрее откликнутся на ваш призыв и помогут вернуть ваши чувства в то состояние, когда в семье поселяется счастье.

Святые мученики Адриан и Наталья – покровители супружеской верности

Яко жизнь свою до страшной кончины прошли они вместе, так и с Небес нас опекают милостью своей святые мученики Адриан и Наталия.

Прославившись своей стойкостью и верой, претерпев мучения во славу Бога Единого, она стали одним из светочей, на кого равняться надо и кто даёт нам заступничество и надёжу в любви двух супругов.

Особенно милостивыми святые мученики становятся на стороне обиженного неверностью супруга.

Если в вашу семью ворвалась беда, и кто-то из супругов стал на путь грехопадения, то умолите святых мучеников Адриана и Наталию дать вам свою милость и покровительство, вразумить оступившегося и вернуть его в семейное лоно. Укрепите просьбу к ним своей истовой молитвой в храме, и ваш супруг вернётся, образумившись и поняв свои ошибки.

Молитва святым мученикам Адриану и Наталье о любви в браке

«О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженные супрузи и доблии страдальцы. Услышите нас, молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших.

Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.»

Чтобы устранить негативную атмосферу в доме, следующую за размолвкой супругов, поставьте опекать ваше жилище святые лики мучеников Адриана и Натальи – купите икону с ними. Замечено, что благотворно повлияет на успех молитвы, если фотографию неверного супруга положить у иконы святых мучеников, чтобы они своей силой могли воздействовать на думы человека и вразумлять его к возврату в семью.

Пресвятая Богородица – заступница обиженных неверностью жён

В случае, когда беда размолвки достигла больших размеров и семейный очаг едва теплится, то попросите Богородицу вернуть вам любовь мужа и укрепить ваши семейные отношения. Конечно, для этого нужно очень постараться и пройти все испытания, привлекая на свою сторону Силу Небесную и Богородицу в заступницы.

Во-первых, нужно обязательно очиститься духовно, пройдя семидневный пост, исповедовавшись во всех грехах вольных и невольных. Таинство причастия будет той отправной точкой, что позволит вам начать ритуал, способный вернуть любовь мужа.

Затем следует в иконной лавке купить образ Богородицы, называемый «Неувядаемый цвет». Эта икона почитается, как наиболее сильная, способная развязать семейные проблемы и разногласия. Далее приготовьтесь к сорокадневной молитве, ибо, только пройдя подвиг смирения и преклонения к Силе Небесной, можно вернуть то, что считаете для себя важным, – любовь супруга.

Следующие сорок дней каждое утро и на ночь отправляйте молитвы Богу нашему Иисусу Христу и Приснодеве Марии.

 • Вначале обязательно зажигается лампадка пред образом Богородицы «Неувядаемый цвет».
 • Затем читают троекратно каноническую молитву христианской веры.
 • Молитву к Богородице читают не менее семи раз!
 • Утренняя молитва читается исключительно натощак, допустимо лишь небольшое количество святой воды.
 • Вечером обязательно читают псалмы, призванные вразумить оступившегося супруга, вернуть его любовь и исцелить семью от размолвки.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконою «Неувядаемый Цвет»

«О Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиих к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему, Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше.

Буди нам Мати и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наша. О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас.

О Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами. Просвети наша душевныя очи, да видим пути правды Божия.

Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшнем суде Сына Твоего. Емуже мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Тропарь, глас 5

«Преблагословенная Богородице Дево, покланяемся Твоему пречистому образу, Тебе поем хвалебную песнь, Тебе приносим нужды, горе и слезы, Ты же о, кроткая Заступнице наша, Тебе так близки земные печали, приими наша воздыхания, помози нам и от бед спаси. Неустанно бо и со умилением да зовем Ти: радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.»

Величание

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души к Богу возводиш.»

Важно! Господь видит вашу проблему, ибо всевидящ, но умолить его о помощи можно, лишь доказав всем сердцем свою верность к нему. Не относитесь формально к обряду и исполнению молитв, прочувствуйте душой те слова, что будут слетать из ваших уст.

Молитва Всевышнему на укрепление любви между супругами в семье

Чтобы укрепить любовь или возродить утраченные чувства, прежде всего, впускают в свои сердца Бога. Исключительно отдавшись его мудрым наставлениям, можно вернуть любовь супругов, отвернуть прельщение грехом на стороне. Всякая молитва имеет свою особую силу, но молитвы, направленные к Всевышнему, обладают такой сокрушительной силой, что ни один демон искушения не устоит против неё.

Молитва Господу Богу о любви в семье
«Боже великий и щедрый, сотворивый всяческая словом Твоим, уставивый светила на небесех и землю на ничесомже повесивый, в шестый же день человека от персти земныя образовавый, и вдохнувый в него дыхание жизни, последи же жену помощницу ему давый, и заповедавый: раститеся, и множитеся, и наполните землю. Сам убо, милостивый Владыко, воспомяни ныне заповедь Твою сию о умножении рода человеческаго и призри милосердым оком от святаго жилища Твоего на нас, рабов Твоих (имена), союзом супружества от Тебе соединенных и Твоея помощи просящих: даруй нам друг ко другу любовь и о чадех благодать, да будем плодовиты, и да узрим сыны сынов своих даже до третьяго и четвертого рода, и желаемыя старости да достигнем, по кончине же живота нашего в Царствие Небесное внидем благоволением и благостию Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом во веки веков. Аминь».

Читайте молитву пред святыми образами, обязательно озаряя её светом свечи или лампадки. Вкладывайте в каждое слово свою искреннюю веру. Помните, что главенство Бога должно быть осознанно и безраздельно владеть вашим сердцем. Только сильная вера способна вершить чудеса.

Псалмы на укрепление любви супругов

Псалмы всегда считаются панацеей от любой беды, ибо песни Давида являются частью Книги всех книг. В них заключена огромная сила, способная не только одолеть демона, но и вернуть мир и надежду всякому христианину.

 • Псалом 10 – читают, когда супруги находятся в ссоре, дабы усилить их любовь, смягчить сердца и внести в их супружескую жизнь мир и благодать, освящённую милостью Божией.
 • Псалом 43 – даёт жене наставление мудрости, а нерадивого супруга, уличённого во грехе прелюбодеяния, вразумляет и заставляет устыдиться поступков своих.
 • Псалом 116 – приносит милость свою и благодать в те семьи, где почитают Господа должным образом. По усердию христиан в молитве Господь дарует укрепление семьи и воцарения любви между супругами.
 • Псалом 126 – примиряет супругов в ссорах. Вразумляет обоих к почтению и уважению в семье. Убирает печаль из их взаимоотношений, добавляя радости и любви.
 • Псалом 139 – читают в том случае, когда мужчина стал несдержанным во гневе, дабы усмирить семейного тирана, поднимающего руку над головой жены своей, отказывая ей в должном почтении.

Наука семейных отношений требует серьёзной отдачи. Только научившись управлять собственными эмоциями, мы сможем надеяться на получение добра от своего супруга.

Только будучи доброй и уважительной хозяйкой, женщина сможет рассчитывать на аналогичное поведение своего супруга. Любовь – то чувство, которое можно получить, лишь сполна отдав его своему партнёру.

Господь, как наш Небесный Покровитель, всегда готов нам быть помощью и опорой в этом – стоит только впустить его в дом наш и свои сердца, искренне воздав ему наши молитвы и чаяния.

ЧИТАТЬ ЕЩЁ СТАТЬИ  С молитвой об усопших на устах: слова, помогающие в горе

Источник: https://vseobryady.ru/mol/molitvy-o-lyubvi-muzha-k-zhene-i-v-pomoshh-schastlivomu-supruzhestvu.html

Молитва, чтобы любимый любил без памяти

Если муж не спит с женой молитва

Каждый хочет любить и быть любимым – такова человеческая природа. Мы везде ищем любовь, стараемся ее сохранить и страдаем, когда теряем. Чтобы получить свое личное счастье, многие прибегают к приворотам, но это магия грозит страшными последствиями.

Молитва, чтобы любимый любил – это даже не заклинание, это просьба, с которой обращается человек к высшим силам, чтобы повысить свои шансы на отношения с тем или иным объектом.

Как правильно возносить просьбы к небесам?

Молитва на любовь – это посыл, просьба, с которой человека обращается к высшим силам. Здесь очень важен посыл, намерение и желание, а не точный порядок слов. Слова молитвы не должны быть в точности такими же, какие они указаны в источнике. Совсем не обязательно заучивать текст молитвы наизусть, можно просто сказать что-то похожее с чувством и от сердца.

Для прочтения молитвы нужно выбрать тихое, спокойное место – это может быть комната в квартире или открытое пространство на природе.

Главное, чтобы в этот момент никто ненароком не помешал обряду. Необходимо успокоить свой ум, сосредоточиться и вызвать в голове образ того человека, в которого вы влюблены.

Удерживая этот образ начинайте медленно и тихо читать молитву, придавая значение каждому слову.

При желании можно читать молитву, стоя в церкви или дома перед иконой. В этом случае после прочтения молитвы необходимо перекреститься. Для большего эффекта можно повторить молитву несколько раз.

Также нужно помнить, что молитва волшебным образом ничего не решит. Если в сердце объекта есть симпатия или другие теплые чувства к просящему, то молитва сработает, но если его сердце занято кем-то другим – здесь уже ничего невозможно сделать.

Молитва любящих сердец

Бывает такое, что отношения угасают, чувства ослабевают, тогда на помощь придет эта молитва. Эта молитва заставит вашего любимого лучше относиться к вам, сильнее любить и уважать.

«Молю вас, ангелы белые, во имя Иисуса Христа и Всех Святых на небе, помолитесь за (ваше имя) и (имя избранника(цы)). Вразуми раба Божьего (имя избранника) да вручи ему любовь мою вечную да верную, растопи его в сердце лед и надели огнем пламенным, непотухающим.

Молю, милосердные, помогите создать (ваше имя) и (имя избранника) семью крепкую и счастливую, помогите (ваше имя) и (имя избранника) стать верными женой и мужем, матерью и отцом детей хороших да пригожих. Благословите союз двух любящих сердец и воздайте им жизнь совместную.

Все во власти и руках Бога милостивого, смиряюсь перед его волей! Аминь. Аминь. Аминь.»

Еще один вариант:

«Союзом любви всех ангелов и апостолов, Боже, соедини две души рабов твоих – (ваше имя) и (имя избранника(цы)). Надели сей союз крепостью духа и смирением, заповедей Твоих. И да соединит нас любовь земная и небесная, молитвами Богородицы и Всех Святых.»

Чтобы мужчина любил только меня

При прочтении этой молитвы нужно положить правую ладонь на сердце, немного надавить и произнести:

«Перед тобою, Боже, стою я, раба твоя смиренная (ваше имя), и сердце свое Тебе открываю. Прошу Тебя, награди меня земной любовью и страстной нежностью, ибо сердце мое черствеет без любови этой.

Прошу Тебя, открой мне путь к рабу Божьему (имя избранника), моему любимому. Да озарится наша жизнь истинной любовью и светом, да обретем мы бессмертие и после смерти.

Благослови и направь меня, Боже, уповаю на твое милосердие! Аминь.»

Заговор на вещь

Кроме молитв существуют и заговоры белой магии, которые помогут наладить отношения между супругами.

Этот заговор на вещь, позволит вам разжечь чувства сильнее, он заставит партнера думать о вас, не изменять, звонить и тосковать в разлуке. Этот заговор применим как для мужа, так и для жены.

Предмет, на который будет зачитываться молитва, может быть любой, но лучше выбирать такую вещь, которая находилась в близком контакте с эти человеком – расческа, платок, кольцо или цепочка, зубная щетка и другое.

Проводить ритуал лучше в темное время суток. Для этого нужно устроиться в тихом, удобном месте, зажечь свечу и положить перед собой предмет любимого. Смотрите на вещь и мысленно визуализируйте своего избранника и медленно, вдумчиво проговаривайте:

«В страшной черной разлуке все мосты сжигаются, а ты не сжигай, ты будь рядом со мной. Возьмешь вещицу в руки, и тотчас мир твой пошатнется, сердце забьется, земля перевернется от сильной любви твоей ко мне.

Не будет твой мир теперь прежним, не будут самые прекрасные девы (мужи) для тебя привлекательны, только ко мне ты будешь иметь влечение. Так приди же ко мне, так полюби же меня, как я люблю тебя.

Во веки веков! Аминь.»

Вот еще один заговор, для того, чтобы муж жену любил больше жизни, хотел ее и всегда был рядом.

Для этого ритуала понадобиться хорошее, не крепкое, красное вино. Устройте романтический ужин для своего мужа, налейте ему вино и наговорите на него эти слова:

«На вино наговариваю слова волшебные, чтобы раб Божий (имя мужчины) желал меня, рабу Божью (Ваше имя), чтобы обожал (имя), спать укладывался с мечтами обо мне и поднимался тоже, чтобы тело мое ему желанно было, чтобы азарт юношеский у него проснулся. Аминь.»

Чтобы добиться расположения девушки

Молитва, чтобы девушка полюбила парня.

«Лягу я, раб Божий (ваше имя), да встану, да помолюсь во славу Твою, да пойду от дверям к дверям, от ворот к воротам, к поля к полю, от моря к морю, да найду я свою истинную, свою искреннюю, свою деву прекрасную (имя избранницы).

Да пойду я во чисто поле под звезды светлые, синие и найду я три дороги: одна дорога идет к реке быстрой, реке чистой, другая дорога идет к камню черному, жаркому, третья дорога ведет к дерево тоскливому, темному. Выберу я третью дорогу и пойду по ней.

И приду я к дереву темному и поселю я в этом дереву свою тоску по деве прекрасной, и зацветет то дерево цветами разными и прекрасными. И тогда дева очнется ото сна своего наяву и поймет она, что жизнь ей не жизнь без меня, молодца прекрасного да верного.

И да скрепят нас узы крепкие-крепкие, да помех меж нами нет никаких, ни гроз, ни бед, ни потерь. Аминь. Аминь. Аминь.»

Источник: http://www.hiromantia.net/religiya/molitva-chtoby-lyubimyj-lyubil/

Если муж не спит с женой

Если муж не спит с женой молитва

«Мне двадцать шесть лет, мужу двадцать восемь. Муж мне не изменяет. Я это совершенно точно знаю, так как мы с ним всегда вместе – и на работе, и дома. К супружеской близости он относится странно. Подходит ко мне один раз в месяц, а то и в два-три месяца. Говорить об этом не хочет».

Еще одно письмо на ту же тему:

«В браке с мужем мы живем шесть лет. Спит он со мной очень редко. Сама я весьма привлекательна. Мужчины обращают на меня внимание, муж это видит и злится, ревнует. Сам же в постели не проявляет ко мне никакого интереса. Спим как брат с сестрой. В остальном мы живем отлично. Если честно, я и сама не особенно темпераментна, но просто обидно как женщине, что я ему неинтересна».

К сожалению, подобных писем приходит не так уж мало. Конечно же у всех свои причины, и очень часто они никак не связаны с порчей. Медовый месяц не может продолжаться вечно. Новизна ощущений притупляется, и супруги постепенно становятся не любовниками, а родственниками.

Кроме того, у всех разные жизненные силы и энергия. Нельзя от мужчины ждать и требовать частой близости – Вы рискуете испортить отношения и толкнуть мужчин на путь алкоголизма.

Многие из них в такой ситуации ищут защиту в спиртном, рассуждая следующим образом: «Раз я пьян, то какая постель?»

Большинство мужчин в глубине души тяжело переживают из-за своей, как им кажется, несостоятельности.

«Вас я не знаю, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Поэтому мне легче рассказать Вам о наболевшем.

Но скажите, разве же мы можем управлять свои телом? Разве природа спрашивает нас, хотим ли мы видеть свои волосы седыми, лица – морщинистыми, а спины – согбенными? Почему так трудно понять женщинам, чего не может сказать ни один мужчина: я не производитель племенной, я самый обыкновенный человек. Возможно, у меня недостаточно сил, но я в этом не виноват.

Хочется сказать Вам, женщины: любите нас такими, какие мы есть, и постарайтесь простить нас, если мы вдруг разочаруем Вас. Не сравнивайте реальную жизнь с красивыми фильмами про любовь – ведь там актеры не живут, а всего лишь играют.

Помните, мы любим Вас, так не мучайте же нас! И простите своих любимых за то, что не всегда мы можем дать Вам того, чего бы Вам так хотелось».

Вот такие откровенные письма. Что ж, действительно, у каждого организма свои особенности, но половое бессилие можно отчитать. Вот три заговора, которые Вам помогут справиться с такой напастью.

Есть остров, вокруг вода.

Не та вода, что земляная,

А та, что в женщине, нутряная.

Посередь острова столб каменный,

Он то холодный, то пламенный,

Не гнется и не ломается,

Когда нужно вздыбается.

Так бы и у меня, раба Божьего (имя),

Стояли семьдесят семь жил на едину жилу

От женского взгляда,

От ее тела бела,

От младого лика до старой бабы,

Красоты писаной и страшной, как жаба.

Стойки и крепки

Семьдесят семь жил и одна жила,

Так бы всегда и было.

И чтобы не сгубила меня, раба Божьего (имя),

Ни колдуница, ни злая вдовица,

Ни ревнивая девица,

Ни ее мать, ни ее кума

И ни сатанина сама.

Будьте же Вы, мои слова, крепки,

Как коршуна когти, цепки,

Как огонь, горячи.

Прячу свои ключи

В утробу ту, что в гробу.

Никто те ключи не возьмет,

Мужское дело мое не перебьет.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Заговор второй

Стоит золотой дворец,

А в нем булатный ларец.

В том ларце веселая птица-петух живет,

Не ест и не пьет, а все о курах мечтает,

Все кур покрывает: черных и белых, рябых и серых.

Встает рано, голову поднимает,

Всех курей покрывает.

Так бы ты ретиво вставал, покоя бабам не давал.

Пока тот ларец булатный не сломать,

Жила моя крепко будет вставать,

Что турий рог, что дубовый сук,

Ярче огня на женскую плоть,

Во веки веков. Аминь.

Заговор третий

Стоит в чистом поле

В том гробу тело зарыто.

Кость не гнется, не ломается,

Но и с места не поднимается.

Не я, раб Божий (имя), в том месте,

Не мои это кости.

И чтобы тело мое поднималось,

И чтобы жила моя не ломалась.

Что в поле могила забыта,

Что в ней тело зарыто,

Так правда, что жила моя не сломается

И, когда нужно, пусть поднимается.

Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь

Источник:
Если муж не спит с женойСайт Ольги Гуцан,обряды,заговоры,целительство,молитвы

http://gutan.ru/celitelstvo/4-celitelstvo/1198-muj-ne-spit-s-jenoy.html

Заговор, если муж перестал спать с женой

«…мне 26 лет, мужу 28. Муж мне не изменяет. Мы с ним всегда вместе — и на работе, и дома. К супружеской близости он относится странно. Подходит ко мне один раз в месяц, а то и через 2-3 месяца. Говорить об этом не хочет».

«…в браке с мужем мы живем шесть лет. Спит он со мной очень редко. С виду я довольно привлекательна. Мужчины уделяют мне внимание, муж это видит и злится, ревнует. Сам же в постели не проявляет ко мне никакого интереса. Спим как брат с сестрой. В остальном мы живем отлично. Если честно, я не гоняюсь за этим, но просто обидно как женщине, что я ему не интересна».

К сожалению, таких писем не так уж мало. И думаю, что причин тоже много, и у всех они разные. Во многих случаях это бывает не из-за порчи. Медовый месяц не может продолжаться вечно. Яркость впечатлений притупляется, и супруги становятся просто спутниками жизни.

Кроме того, у всех разные жизненные силы и энергия. Нельзя от мужчины ждать и требовать частой близости.

Вы рискуете испортить отношения, что может подтолкнуть их к выпивке, которая порой представляется им некой защитой, оправданием: раз я пьян, какая постель? А это, в свою очередь, может обернуться алкогольной зависимостью.

Большинство мужчин в глубине души остро переживают свою, как им внушает жена, слабость.

«Вас я не знаю, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Поэтому мне легче высказать то, что наболело у меня на душе.

Вот такое откровение.

Ну а теперь заговор от полового бессилия.

Есть остров, вокруг вода.

Не та вода, что земляная,

а та, что в женщине, нутряная.

Посередь острова столб каменный,

он то холодный, то пламенный.

Не гнется и не ломается,

когда нужно вздыбается.

Так бы и у меня, (имя),

стояли 77 жил на едину жилу.

От женского взгляда,

от ее тела бела,

от младого лика до старой бабы, красоты писаной и страшной как жаба.

Стойки и крепки 77 жил и одна жила, так бы всегда и было.

И чтоб не сгубила меня, раба Божьего (имя),

Источник:
Заговор, если муж перестал спать с женой«…мне 26 лет, мужу 28. Муж мне не изменяет. Мы с ним всегда вместе — и на работе, и дома. К супружеской близости он относится странно.

Подходит ко мне один раз в месяц, а то и через 2-3 месяца. Говорить об этом не хочет». «…в браке с мужем мы живем шесть лет. Спит он со мной очень редко. С виду я довольно

http://www.1000privorotov.

ru/zagovory/zagovor-esli-muzh-perestal-spat-s-zhenoj

Муж со мной не спит

Почти всегда бывает так, муж просит, женщина отдается или отказывается. И это традиционный взгляд на интимные отношения, который сохранился до сих пор. Мужчина, который ничего не просит, здесь не предусмотрен. Что получается? Муж, который не хочет секса, это единичный случай, который свалился на голову именно вам. Но это совсем не так!

Один заграничный журнал провел свое расследование, которое показало, что 12% мужчин, опрошенных на улице, как свою сексуальную проблему назвали то, что они просто не хотят вступать в половые отношения.

Супруга задается вопросом: «Почему муж со мной не спит?», и в этом случае начинает искать причины в себе. Она начинает исследовать каждый сантиметр тела, разглядывая все морщинки, и ощупывая жировые отложения.

Она покупает красивое соблазнительное белье и мучает себя мыслями о своей пассивности или излишней требовательности или неопрятном внешнем виде. Эти рассуждения подрывают уверенность в себе еще больше.

И женщина даже не думает о том, что потеря желания может иметь другие причины.

Сексолог Берни Зильбергельд из Америки в своей книге «Новая сексуальность мужчин» описала четырнадцать факторов, убивающих желание.

В поиске причин отсутствия желания у мужчины, необходимо принять во внимание две вещи. Пары, которые хорошо понимают и знают друг друга, не всегда могут совпадать в половом отношении. И женщина должна знать, что насильно поведение изменить нельзя.

Женщина жалующаяся, что «муж со мной не спит» должна откровенно поговорить с мужчиной. Но для этого нужно, чтобы мужчина сам хотел возобновить сексуальное влечение. Очень важно быть откровенным, если причиной к ослаблению стала жена. Тут будет полезна помощь специалиста этой области, иначе диалог на эту тему может привести к неожиданным последствиям.

В случае если причинами сексуального охлаждения стали работа и стресс можно обойтись без врача. Женщина должна отступить и дать время и шанс разобраться мужчине самому. Когда он поймет причины равнодушия к сексу, женщина должна быть рядом, но не давить на него. Нужно найти время друг для друга, вместе отдыхать, и веселится, и не зацикливаться на этой проблеме.

Источник:
Муж со мной не спитКак вернуть мужа в свою постель? Можно ли спать отдельно и любить друг друга еще крепче? Что должна делать женщина, чтобы мужчина хотел спать только с ней?

Муж со мной не спит

Источник: http://psihologvsem.ru/esli-muzh-ne-spit-s-zhenoj/

Заговор чтобы муж хотел жену: страстное желание в течение всей жизни

Если муж не спит с женой молитва

Если вы долгое время вместе, наступает понятное пресыщение. Огонь страсти можно будет разжечь снова. Супруг посмотрит на вас другими глазами. Очень важно, чтобы ваш муж ничего не знал про обряд.

Вам потребуются некоторые его личные вещи и нижнее белье. Обязательно попробуйте этот способ, если уже давно в браке. Заговор действует быстро. Это особый сексуальный приворот, который помогает если вы в браке или просто в отношениях.

Мужчина перестает замечать других, а смотрит с желанием только на свою жену.

Счастливые молодожены любят друг друга и не всегда задумываются о будущем. В мире много соблазнов, искушений. Чтобы ваш муж не захотел другую женщину, не завел себе любовницу, необходимо стать самой желанной. Дело может быть не только в другой женщине. Часто с годами новизна брака проходит, супруг перестает интересоваться женой, как женщиной.

Заканчиваются бурные ночи, уходит страсть, секса все меньше и меньше. Чтобы супруг хотел свою жену, да еще регулярно, необходимо сделать деревенский заговор. Он разбудит страсть, вернет вашим отношениям былой градус.
Вас заинтересует Все что нужно знать о присушке и её воздействии на человека

Правильно подготовившись к ритуалу и …

Вас заинтересует Жить в согласии с семьей благодаря заговорам на мир

Многие молодые пары, поторопившиеся …

Деревенские заговоры на секс

В деревнях старинные заговоры не забыты. Они активно используются, передаются из поколения в поколение. Пока незнающие женщины локти грызу от того, что муж ходит налево, знающие делают простой заговор. После него ваш мужчина, муж, парень, будут только вашими.

Но, главное условие — вы тоже должны быть верной женой с этого момента.

Наложить его просто, ведь вам не понадобится ничего особенного. Это белая магия, житейская и простая. Любая женщина сможет таким образом выбросить мысли о других из головы возлюбленного.

Если вы долгое время вместе, наступает понятное пресыщение. Огонь страсти можно будет разжечь снова. Супруг посмотрит на вас другими глазами. Очень важно, чтобы ваш муж ничего не знал про обряд. Вам потребуются некоторые его личные вещи и нижнее белье.

Обязательно попробуйте этот способ, если уже давно в браке. Заговор действует быстро. Это особый сексуальный приворот, который помогает если вы в браке или просто в отношениях.

Мужчина перестает замечать других, а смотрит с желанием только на свою жену.

Печальная брачная статистика

Уже на 2-3 год брака наступает угасание интереса к жене. Такими непостоянными мужчин создала природа. Он начинает буквально искать другу партнершу. Некоторых останавливает духовная близость с женой, кто-то просто ленивый. А кто-то идет «налево». Женщины прикладывают массу усилий, чтобы сохранить влечение супруга.

Спорт, косметолог, косметика, сексуальное белье. Но и это может скоро наскучить. На помощь вам придет заговор. Сексуальные присушки — особый раздел любовной магии. Этим методом можно надолго внушить супругу страстное желание к вам. Счастливые пары встречаются. Они живут душа в душу много лет.

В чем их секрет? У каждого свой, а у многих именно сексуальная присушка.

Простой домашний приворот

Для этого заговора нужно будет приготовить любимое мясное блюдо мужа. Как можно больше вкусного острого мяса. Именно его вы и будете заговаривать, чтобы муж только вас хотел. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок — этому жену учить не нужно.

Важно учесть:

 • Купите на рынке хорошее свежее мясо. Нельзя торговаться;
 • Во время наведения заговора женщина должна быть голой;
 • Этот ритуал проводится на полную луну в пятницу.

Заговаривают сырое мясо. Его нужно приложить к обнаженной груди и три раза сказать заговор:

«Под могильной плитой домовина, а там старый чёрт. Я чёрта не убоюсь, в поклоне пред ним не согнусь. Прямо буду стоять, жаром праведным пылать. Так и мужнина меня не бояться, перед плотью моей не сгибается. Ключ. Замок».

Мясо приготовьте по вашему выбору. В этот вечер смотрите, чтобы ваш муж или парень ели как можно больше этого мяса. Его нельзя оставлять на другой раз — все недоеденное придется выбросить.

Подобные ритуалы не несут никакого вреда ни одной из сторон

Заговорите брачную постель

Чтобы с любовницей муж на постели не лежал, нужно заговорить вашу брачную кровать. Если у вас есть веские основания думать, что появилась соперница — быстрее делайте все необходимое.

Этот способ работает быстро. Чтобы муж не хотел других женщин и навсегда позабыл разлучницу, этот способ подходит идеально.
Разденьтесь, лягте на кровать, разведите руки в стороны.

Хлопните руками три раза по постели, скажите:

«Чтобы ноги раба Божьего (имя) дрожали, губы сохли, а руки только к рабе Божьей (имя) тянулись».

Теперь для вашего благоверного поход к любовнице закрыт. Он сможет заниматься любовью только с вами. Чтобы все получилось, заговорите постель в среду вечером на растущую Луну. Это белье, на котором вы лежали как можно дольше не стирайте. Чтобы супруг и через много лет вас хотел, периодически повторяйте обряд. Практики рекомендуют делать это каждый год.

Присушка на нижнее белье

Эту присушку нужно сделать на нижнее белье вашего мужа. Вам понадобятся его трусы, который он оденет в этот день. Трусы должны быть обязательно черного цвета. Вам потребуется церковная свеча.

Для совершения обряда нужно учесть:

 • День: понедельник, среда или пятница;
 • Фаза Луны: Растущая;
 • Время: Раннее утро, восход Солнца.

Присушку нельзя делать, если у вас сейчас идут месячные! Пока муж спит, возьмите его трусы, подойдите к окну. В левую руку возьмите зажженную свечу. Скажите три раза:

«За лесами вода густая — не земляная, а бабья нутряная. Посередь той воды стоит остров, а на острове столп — не сгибается, высоко к небу вздымается.  Вышло солнце ярое. Пусть оно становую жилу Раба Божьего (имя) так же разогревает, на тело моё белое подымает. Слова — под ключ,  замок».

Перекреститесь, свечу поцелуйте и затушите. Белье верните мужу, проследите, чтобы он обязательно одел именно эти трусы. У сильных практиков эффект наступает очень быстро — к вечеру. Если же вы только начинаете магические практики, то подождать придется 2-5 дней.

Муж внезапно начнет проявлять к вам очень сильное сексуальное желание. Если у него были контакты с другими женщинами, то очень скоро они прекратятся. Он просто не сможет быть с другой женщиной в постели.

У кого-то начинается отвращение к любовнице, у других — проблемы с эрекцией.

Ваш муж будет только вашим в жизни и в постели. Это возможно и очень просто. Сделать этот заговор сможет абсолютно любая женщина в любом возрасте. Если парень начал поглядывать налево — нужно срочно принять меры.

Делиться любимым мужчиной никто не хочет. Простой деревенский заговор поможет вам вернуть страсть, желание. Секс станет просто удивительным. Обязательно попробуйте этот способ и забудете про всех соперниц.

Источник: http://VsePrivoroty.ru/zagovor-chtoby-muzh-vsegda-zhelal-suprugu.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.