Молитва при страхе

Содержание

Молитвы в тревоге за будущее

Молитва при страхе

:

А́ще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии: а́ще не Госпо́дь сохрани́т гра́д, всу́е бде́ стреги́й.

Всу́е ва́м е́сть у́треневати: воста́нете по седе́нии яду́щии хле́б боле́зни, егда́ да́ст возлю́бленным Свои́м со́н. Се́, достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда́ плода́ чре́вняго.

Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое́ от ни́х: не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м свои́м во врате́х.

Перевод: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.

Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.

Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.1

Молитва пред иконой Божией Матери
«Смоленская» («Одигитрия»)

О, Пречу́дная и Превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей пред пречи́стым о́бразом Твои́м прип́адающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой великомученице Варваре2

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко преми́рная му́дрости Бо́жия пло́ть и кро́вь не яви́ тебе́, но Са́м Бо́г Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дще́рь Себе́ возлю́бленную прия́т: за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю возпросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме и́х а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ небе́сному уневеще́нная де́во, Его́же добро́ты твоея́ рачи́теля име́ти жела́ющи, всю́ себе́ страда́нием, ра́нами, у́дов ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки у́тварьми дража́йшими потща́лася еси́ украси́ти; да та́ко, я́ко жена́ ве́рна главе́ свое́й му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́, и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Ду́х на тебе́ почи́л е́сть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти науче́на, вся́ ду́хи лука́вствия во и́долах, я́ко па́губныя отри́нула еси́, и еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: Тро́ицу чту́, еди́но Божество́. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне́, предста́тельнице моя́, я́ко да и а́з всегда́ тро́йственною, ве́ры, любве́ и наде́жды, ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю доброде́телию. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х де́л еле́я, ты́, му́драя де́во, страда́льческую пло́ть твою́, кро́ве испо́лненну и ра́нами прелива́ющуся, а́ки свети́льник иму́щая, да́ждь от еле́я твоего́, да те́м душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ вни́ти в черто́г небе́сный. Пресе́льник а́з е́смь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́; бла́г ве́чных насле́днице и, блаже́нная, обе́да в Ца́рствии небе́сном прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, трапе́зы боже́ственныя угоще́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра, жела́емаго сподо́би мя́ напу́тствования; и егда́ в коне́ц сно́м сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ а́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко да благода́тию боже́ственных Те́ла и Кро́ве та́ин укрепле́н, преиду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий пу́ть сме́рти, да́же до горы́ небе́сныя; и та́мо, Его́же ты́ чрез три́ о́кна ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети, и сла́вити Его́ в несконча́емыя ве́ки, ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных (имена), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Синодальный перевод.

2 Акафист святой великомученице Варваре.

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-trevoge-za-budushhee.html

Сильные молитвы от тревоги, страха и боязни на душе

Молитва при страхе

Страх — это нормальное человеческое чувство, которое испытывает каждый человек. Оно предохраняет и защищает во многих ситуациях, заставляет думать и анализировать. Более того, чувство здорового страха заложено в человеке Богом.

Но если чувства страха и тревоги становятся навязчивыми, то стоит обратить на это внимание и обратиться к молитве от тревоги и страха на душе, а также к покаянию.

Песнь Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю,благослове́нна Ты́ в жена́х,и благослове́н пло́д чре́ва Твоего́,

я́ко Спа́са родила́ еси́ ду́ш на́ших.

Молитва Честному Кресту

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Молитва от страха и тревоги Господу Богу Господня молитва

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитва Ангелу-Хранителю

«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.»

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.

Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.

Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словеси мятежна.

Плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни.

От вещи, во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго.

Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе; к тебе же не приближится.

Обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.

Яко Ты, Господи, упование мое. Вышняго положил еси прибежище Твое.

Не приидет к тебе зло. И рана не приблизится телеси твоему.

Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.

На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою.

На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.

Яко на Мя упова и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его.

Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

“Да воскреснет Бог…”

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его ненави́дящии Его́.

Я́ко исчезает дым; да исчезнут; я́ко тает воск от лица огня, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ любящих Бога и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы силою на тебе пропя́таго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сше́дшаго и попра́вшаго силу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помогай ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со всеми свя́тыми во веки. Аминь.

Кондак Пресвятой Богородице от тревог и страхов

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твой, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Какие бывают страхи

Страхи можно разделить на две категории. К первой относятся мирские страхи:

 • страх смерти;
 • конкретных обстоятельства;
 • страх публичных выступлений;
 • болезни и т.д.

Мирские детские страхи

Вторая категория страхов – это страхи, связанные с усиленной молитвой. Таким страхам подвержены люди, ведущие духовную жизнь и совершающие усиленную молитву.

Молитва — эта связь человека с Богом. А главной целью дьявола является разрыв этой связи, что он и пытается всячески делать, вызывая чувство страха и боязни.

Молитва — эта связь человека с Богом

Источник: //Molitvy.online/molitva/ot-trevogi-i-straha/

Молитвы от боязни, страха и тревоги

Молитва при страхе

Тревога, ночные страхи, навязчивые мысли — каждый человек испытывал это. Еще в древности люди знали, что самое действенное средство против душевного беспокойства и плохих помыслов — молитва.

Находясь в душевном смущении, трудно бывает подобрать слова. В этом случае используют готовые тексты, составленные отшельниками, жившими в уединённых местах, где страхи и тревога действуют с особенной силой.

Их молитвы — верное средство избавляться от фобий, тревожных состояний, смущающих душу мыслей.

Страх перед людьми

Сильная молитва от страха и тревоги — Давидовы псалмы.

Давид царь Псалмопевец

Царь Давид, живший в дохристианское время на земле нынешнего Израиля, терпел гонения от родного сына Авессалома, также желавшего царствовать. Однажды, скрываясь от погони, Давид написал псалом «Господи, почему умножаются мои враги?». Пока царь молился, его враги были побеждены силой Бога, без применения оружия.

Давидову молитву и сейчас ежедневно можно слышать в православном храме на вечернем богослужении.

Преподобный Амвросий Оптинский рекомендовал это молитвенное чтение, чтобы разрушить злые намерения врагов, но самим не согрешить. Во время сильного смущения можно прочесть весь псалом, или произнести отдельные фразы, подходящие к ситуации.

Другие псалмы Давида:

 • Псалом 6
 • Псалом 9
 • Псалом 11

Молиться можно и на славянском, и на русском языке.

Псалом 3

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое.

Необоснованные страхи

К каждому человеку время от времени подступают мрачные мысли. Вроде бы ничего не случилось, а сердце терзают паника, предчувствия беды. В этих случаях обращаются к Богородице.

икона Божией Матери

Долгое время провела она в тревожном ожидании несчастья, которое должно было случиться с Её Сыном, Христом. Её помощь сильна в похожих ситуациях, происходящих с людьми.

В 8 веке жил греческий монах Феостерикт, страдавший приступами опасения и беспокойства. Чтобы избавиться от них, Феостерикт составил для молитвенной помощи Канон Богородице, «читаемый в душевной скорби и обстоянии».

Это сильная молитва от навязчивых мыслей, порождающих фобии, печатается в любом молитвослове.

Читая канон каждый день, верующие действительно избавляются от боязни, тревоги и беспокойства.

КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,
ПОЕМЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНОЙ И ОБСТОЯНИИ

Творение Феостирикта монаха

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многими содержимь напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Страстей мя смущают прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Слава: Спаса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избавитися ми лютых; к Тебе бо ныне прибегая, простираю и душу и помышление.

И ныне: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби, едина Богомати, яко благая, Благаго же Родительница.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Предстательство и покров жизни моея полагаю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристанищу Твоему благих виновна, верных Утверждение, едина Всепетая.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, Начальника тишины Христа родила еси, едина Пречистая.

Слава: Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи: вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.

И ныне: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязаему, Дево, Ты
ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю Сокровище, Пренепорочная, неиждиваемое.

Тропарь, глас 2-й

Моление теплое, и стена необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари, и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая.

Песнь 4

Ирмос Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Страстей моих смущение, Кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.

Милосердия Твоего бездну призывающу подаждь ми, Яже Благосердаго рождшая, и Спаса всех поющих Тя.

Наслаждающеся, Пречистая, Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведуще Тя Богоматерь.

Слава: На одре болезни моея и немощи низлежащу ми, яко Боголюбива, помози, Богородице, едина Приснодево.

И ныне: Надежду и утверждение, и спасения стену недвижиму, имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Песнь 5

Ирмос Просвети нас повелении Твоими Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая Виновнаго.

Избави нас от бед, Богородице Чистая, вечное рождши Избавление, и Мир, всяк ум преимущий.

Слава: Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.

И ныне: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здравие молитвами Твоими подаждь ми.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением и смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавити.

Предстательницу Тя живота вем, и Хранительницу тверду, Дево, и напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей моих избавити мя.

Слава: Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно радуемся: о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей; но Бога и Спаса миру, и Избавителя недугов рождшая, Тебе молюся Благой: от тли недуг возстави мя.

Кондак, глас 6-й

Предстательство христиан непостыдное, Ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спасе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру Предстательницу показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

Волителя милости, Егоже родила еси, Мати Чистая, умоли избавитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, бла-гословен еси.

Слава: Сокровище спасения и источник нетления, Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступающих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спаса Христа нам рождшая.

Песнь 8

Ирмосъ: Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.

Неможение души моея исцеляеши, и телесныя болезни, Дево, да Тя прославлю, Чистая, во веки.

Слава: Исцелений богатство изливаеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое Рождество.

И ныне: Напастей Ты прилоги отгоняеши, и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.

Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.

Слава: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.

И ныне: На месте озлобления немощи, смирившагося, Дево, исцели, из нездравия во здравие претворяющи.

Бывает, что тревожность настолько сильна, что нет сил на длинное чтение.

В этих случаях поможет многократное повторение короткой молитвы «Пресвятая Богородице, спаси мя» или пение «Царице моя Преблагая»:

Пение «Царице моя Преблагая»

Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси — разреши ту, яко волиши! Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Страх перед смертью

Каждый человек испытывает страх перед смертью по нескольким причинам:

 • неизвестность самого события;
 • боязнь оставить детей или близких без помощи;
 • нежелание лишиться наслаждений жизни.

Все они происходят от неверия в волю Божию. В такие минуты помогает молитва от страха и тревоги, вызванной ожиданием смерти.

Молитва

Похожие состояния испытывали многие святые.

Преподобная Мария Египетская мучилась страхом смерти, живя 17 лет в полном одиночестве, в пустыне, пока Сама Богородица не избавила её от душевного смущения. Мученик Вонифатий, любивший при жизни разные наслаждения, без сомнения пошёл на смерть, когда дело коснулось исповедания веры во Христа.

Этих святых можно просить о помощи своими словами или специальными прошениями:

Тропарь преподобной Марии Египетской

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу,/ приимши бо крест, последовала еси Христу,/ и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней.// Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.

Тропарь мученику Вонифатию

Мученик Твой, Господи, Вонифатий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наши.

Ночные страхи

Когда день клонится к вечеру и окружающая обстановка становится плохо различимой, впечатлительного человека одолевают мнимые страхи. Особенно этому подвержены дети: их воображение рисует чудовищ под кроватью или привидений за окном.

Другие молитвы при тревожности:

 • Молитвы от испуга
 • Молитвы от депрессии и тоски
 • Молитва от нечистой силы

Действенной молитвой от ночных страхований, порождаемых бесами, является псалмы Давидовы «Да воскреснет Бог» и «Живый в помощи Вышняго».

Молитва о помощи

Первый из них призывает Бога для отгнания врагов — злых духов, а второй повествует о безмятежной жизни того, кто всегда надеется на помощь Божию.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Псалом 67

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Еro, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии.

Короткие молитвы от нервозности, беспокойства

В минуты особого беспокойства и нервного напряжения хорошо читать короткие молитвы, успокаивающие чувства:

 1. Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго (грешную).
 2. Пресвятая Богородице, спаси мя.
 3. Святой (имя), моли Бога о мне.

При этом можно перебирать чётки, что помогает сосредоточиться и успокаивает нервы.

Молитва — не магическое заклинание, а свидетельство веры человека Богу.
Прося помощи Бога и святых, нужно стараться и самим жить по заповедям Божиим. Тогда душевные беспокойства, фобии, навязчивые мысли и страхи уйдут без возврата, и каждое событие жизни будет приносить радость.

Молитвы от страха

Источник: //molitva-info.ru/molitvoslov/molitvy-ot-boyazni-straha-i-trevogi.html

Молитвы от страха, тревоги и плохих мыслей

Молитва при страхе

Испытывать страх естественно для каждого живого организма на Земле, это чувство способствует самосохранению. Страх сопровождает человека почти всю его жизнь. Это нормально и абсолютно естественно.

Страхи бывают многих видов, в психологии они тщательно классифицированы.

Но когда страх становится беспричинным навязчивым чувством, которое не только ухудшает качество жизни, но отнимает силы действовать и отравляет все существование, нужно принимать меры.

Если фобия не достигла клинических масштабов, а просто в данный момент занимает большую часть вашего внимания, одним из эффективных средств для борьбы с этим состоянием является молитва.

Молитва от страха и тревоги, обращение к Высшим силам – это своего рода медитация, которая уравновешивает душевное и психологическое состояние молящегося, дает ему успокоение и облегчение. В Православии существует несколько молитв для разных видов беспокойства, вызванного страхом.

Страх перед обществом, людьми

Начнем со страха перед людьми, обществом. Традиционно считается, что от этого вида волнения помогают Давидовы псалмы. По преданию, царь Давид, правивший в Израиле в дохристианские времена, спасался бегством от своего собственного сына Авессалома, который хотел занять его трон.

В один из дней, преследуемый врагами, царь Давид взмолился к Господу с просьбой о заступничестве. Удивительным образом недруги были повержены без боя, а текст молитвы Давида дошел до наших дней.

Переведенный на славянский язык, он называется  Псалом 3 «Господи, почему умножаются мои враги?»

Псалом 3

Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Господи, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея.

Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы грешников сокрушил еси.

Господне есть спасение, и на людех Твоих благословение Твое.

Тревожное ожидание

В жизни случаются ситуации, когда человек вынужден пребывать в ситуации тревожного ожидания, волнения и страха за себя, родных и близких. К примеру, вы ждете важного решения по работе, по здоровью, звонка значимого человека и так далее.

В таких случаях верующему помогает молитвенное обращение к Богородице, чья помощь особенно эффективна в ситуациях тревожного ожидания, когда в голове плохие мысли и неспокойно на душе. Молитву, обращенную к Богородице, сочинил греческий монах Феостирикт, живший в восьмом веке  и одолеваемый необоснованными страхами.

Молебный канон ко святой Богородице, состоящий из девяти песен, можно найти в каждом молитвослове. Существует и более короткая молитва к Богородице – пение «Царице моя преблагая».

Пение «Царице моя Преблагая»

Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси — разреши ту, яко волиши! Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Страх смерти

Страх смерти совершенно естественен для человека. Но бывают случаи, когда он особенно навязчив, мучителен и мешает жить полноценной жизнью.

Такое часто происходит после потери близких или после сильных потрясений, связанных с своим собственным здоровьем.

В таком случае хорошо читать тропарь преподобной Марии Египетской, святой, которая будучи отшельницей, мучилась от страха смерти много лет.

Тропарь преподобной Марии Египетской

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.

Тропарь мученику Вонифатию

Тропарь мученику Вонифатию тоже помогает успокоить душу при страхе смерти. История этого святого поражает: будучи гедонистом всю свою жизнь, он без колебания принял смерть во имя веры во Христа.

Мученик Твой, Господи, Вонифатий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наши.

Молитва от страха смерти

Господи, помилуй меня от страха перед неизбежной кончиной. Боюсь не смерти, но мучения. Страшусь не конца, а томления. Избавь меня от смертельного страха и помоги справиться с въедливой скорбью. Да будет так. Аминь

Псалом 67

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Еro, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитвы от страха и боязни

Всем верующим надо знать наизусть короткие молитвы к Христу, Богородице и святым, которые можно читать в любой ситуации и в любом месте. В минуты страха на душе они помогают успокоиться и вернуться в устойчивое состояние.

Короткая молитва Иисусу Христу от тревоги

Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго (грешную).

Пресвятая Богородице, спаси мя.

Святой (имя), моли Бога о мне.

Молитва Отче наш

Колоссальной силой во всех тревожных ситуациях обладает молитва «Отче наш».

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Молитва Оптинских старцев

Нельзя не упомянуть и о молитве Оптинских старцев, читать которую следует каждое утро.

Господи дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой, на всякий час, во всем наставь и поддержи меня, и открой мне волю Твою.

Какие бы не получал я известия в течение дня, научи меня принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.

Научи меня, Господи, прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение этого дня. Руководи моею волею и научи молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Читая молитвы от страха и тревоги, важно помнить, что их эффективность зависит от силы веры в Господа. А вера всегда сопряжена с ответственностью перед Богом за свой образ жизни. Живите по заповедям Божиим, и пусть в вашей душе будет мир и покой, и тогда страхам там не останется места.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: //omolitvah.ru/molitvy/molitvy-ot-straha-trevogi-i-boyazni/

Молитвы от страха и тревог

Молитва при страхе

Друзья, добрый день. Предлагаю вашему вниманию правильный рецепт от любого страха, а так же небольшую подборку молитв, которые способны отогнать все ваши страхи и тревоги.

Тревога и страх бывают как причинными и без видимых причин. Пока человеческая природа повреждена грехом, все мы временами испытываем приступы страха и тревог.

Страх – это следствие грехопадения, а это значит то, что первопричина любого страха имеет в себе духовную основу.

Именно поэтому молитвы, взывания к Господу о помощи и очищении души наиболее действенны и правильны, в отличие от принятия любых «чудо пилюль от тревог».

Надо помнить и то, что антипод страха – это любовь. Любовь в настоящем, не в эгоистичном смысле слова – это самая сильная энергия Мироздания. В ком живёт любовь, в том нет страха. Если бы в человеке не было следствий грехопадения, то в нём не было бы и страха, а была бы только одна любовь.

Как читать молитвы от страха и тревог

Любую молитву читать надо не спеша, а главное с верой. Прежде всего, с верой в то, что Господь (Богородица, святой…) слышит тебя, и неважно где ты находишься — рамки ограничений только в нас самих.

Молитву надо читать со вниманием, не допуская суетных мыслей. Важно помнить о том, что рассеянная молитва — это пустое бормотание, не нужное никому.

И самое главное, помните о том, что Бог есть Любовь, и Он безгранично любит нас и всегда, и всё делает нам только во благо.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши.

Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.

Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. Аминь.

ОТЧЕ НАШ

Читайте «Отче наш…» как можно чаще, ну, а те, кто боится ночью, читать надо 40 раз перед сном

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого

Иисусова молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Защитная молитва Честному Кресту от страха

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его.

Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся Крестным Знамением и в веселии глаголющих: радуйся Пречистый и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго, Господа нашего Иисуса Христа, во ад сошедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречистый и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Слова Нектария Оптинского о том, как преодолеть беспричинный страх:

«А ты сложи руки крестом на груди и 3 раза прочитай «Богородицу» и все пройдет»

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Кондак Пресвятой Богородице от страха и тревог

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твой, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

 • Не всё в твоей жизни и жизни твоих детей всецело зависит только от тебя. Это не под силу человеку;
 • Мы не способны контролировать каждый миг и каждое событие в своей жизни;
 • Мы не можем и не должны держать всё и вся в своей голове. В противном случае это грозит безумством;
 • Лучшая защита и лучший выход из любой ситуации – это упование на Волю Господа;
 • Вера есть не только у нас, но и Бог верит в нас.

Доверь всего себя, и без остатка, Тому (Богу), Кто послал тебя в этот мир. Доверься Тому, Кто доверил тебе продолжить себя, а точнее, появиться другим, через тело твоё (дети твои).

Доверь себя Тому, Кто сам без границ, и Кто так же безгранично любит тебя. Переложи все свои проблемы, выбор, все поступки свои на Волю Божью и перестань переживать по всякому поводу, ведь сам Господь ведёт тебя.

 И сделав всё так, ощутишь свободу, мир и целостность в душе.

Это и есть наилучшее решение любой проблемы.

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ НА НАЧАЛО ДНЯ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, Что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой, На всякий час, во всем наставь и поддержи меня, и открой мне волю Твою.

Какие бы не получал я известия в течение дня, Научи меня принять их со спокойною душою и твердым убеждением, Что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, Что все ниспослано Тобою.

Научи меня, Господи, прямо и разумно действовать С каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня И все события в течение этого дня. Руководи моею волею и научи молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Молитва, пусть и сказанная своими словами, но идущая с верой и из глубины души своей ничуть не меньше перед Господом, чем любая другая, православная молитва. Молятся Богу ни словом, но душой, молятся не звуком, но сердцем, и такая молитва, обретя крылья веры способна долететь до «уха» Господа.

Материалы по этой теме:

Дорогие читатели моего блога, храни вас Господь.

P/S: Каждые выходные прошу благословения всех читателей блога «Здесь и сейчас».

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже 🙂 Спасибо!

Источник: //plett.ru/molitvy-ot-straha-i-trevog/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.